La Rosa Restaurant, Sydney CBD

THE STRAND ARCADE,  SYDNEY CBD.

Architect: Etch Architects, Sydney.